Tilsyns- og klagemyndighed

Ankenævnet på Energiområdet – Det alternative tvistløsningsorgan
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Tlf.: 41 71 54 00
www.forsyningstilsynet.dk
Digital post via virk.dk

Forsyningstilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet - Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk
nh@naevneneshus.dk

Når Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse, kan forbrugeren inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet.

EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af klage skal du angive fjernvarmeselskabets e-mailadresse admin@grevefjernvarme.dk

 

//