Ofte stillede spørgsmål om fjernvarme

Fremgår dit spørgsmål ikke af nedenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Om udbygning af fjernvarme

 

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Vi udvider vores fjernvarmenet i flere faser over de næste mange år. Her på vores hjemmeside kan du læse mere om vores planer og søge efter din adresse i vores udbygningskort. Vi starter med fase 1 i starten af 2023.

Bor du i et fase 1 etape 1 område kan du nu tilmelde dig til fjernvarme. 

Kan jeg få fjernvarme, hvis jeg bor i Greve Landsby, Kildebrønde, Karlslunde Landsby eller Tune?

Greve Fjernvarmes forsyningsnet ligger kun i områderne øst for motorvejen (Hundige, Greve Strand, Karlslunde Strand).

Spørgsmål om fjernvarmetilslutning vest for Køge Bugt motorvejen kan rettes til VEKS på veks@veks.dk eller Greve Kommune.

Hvornår kan jeg indgå en aftale om fjernvarme?

Inden gravearbejdet i dit område går i gang, vil vi kontakte den enkelte boligejer for at få lavet en leveringsaftale. 

Hvor kan jeg skrive mig op?

Det er ikke længere nødvendig/mulig at skrive sig op. Vi kontakter alle husejere direkte når vi kommer til området. 

Hvor stor en andel skal tilslutte sig, før projektet kan gennemføres?

Greve Fjernvarme sætter først gravemaskiner i jorden, når mindst 60% af boligejerne i et område har underskrevet en varmeleveringsaftale.

Hvis du gerne vil have fjernvarme, vil en opfordring herfra være at tage emnet op til drøftelse i fx din lokale bolig-/ejerforeninger og få flere naboer med på efterspørgslen og dermed øge tilslutningsprocenten.

Hvad sker der hvis der er under 60% tilslutning i et etapeområde?

Hvis et etapeområde ikke opnå en tilslutningsprocent på mindst 60% kan vi desværre ikke tilbyde fjernvarme. I så fald går vi videre til det næste etapeområde.  

Er der tilslutningspligt?

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen. Du kan altså godt fravælge fjernvarmen og vælge en anden tilgængelig opvarmningsform.

Vi lægger kun stikledninger til de ejendomme, der har tilmeldt sig fjernvarmen.

 

 

Hvad koster det at skifte til fjernvarme?

 

Hvad koster det at blive tilsluttet til fjernvarme?

Prisen for at konvertere til fjernvarme består af et tilslutningsbidrag (engangsbeløb) samt en årlig varmeregning, hvor du betaler de årlige tariffer baseret på dit varmeforbrug og størrelsen af din bolig.

Bliv tilsluttet til kampagnepris

Kampagneprisen betyder, at en tilslutning til fjernvarme koster 34.995 kr. Beløbet dækker over etablering af stikledning samt et husindføringsskab ved din ejendom og en lille andel af det nye fjernvarmenet i området. Den resterende andel af omkostningerne til den samlede udbygning af fjernvarmenettet betales via et etableringsbidrag.

Etableringsbidraget skal betales over den årlige varmeregning de næste 30 år, hvorefter det bortfalder. Etableringsbidrag er sat til 30 kr. pr. m2 boligareal i følge BBR-register.  

Beregn din forventet varmepris med fjernvarme med vores prisberegner.

Hvem betaler regningen for udbygningen?

Omkostningerne til udbygning betales overvejende af de nye forbrugere. Alle fjernvarmeforbrugere i Greve får gavn af et stærkere og mere robust fjernvarmeselskab i fremtiden, hvorfor eksisterende fjernvarmeforbrugere også kan medfinansiere en mindre andel af investeringen.

Nye forbrugere vil betale fast bidrag ifølge tarifbladet som alle andre fjernvarmekunder til de løbende faste omkostninger. Udbygningen finansieres primært via et tilslutningsbidrag + etableringsbidrag (kr./m2).

Greve Fjernvarme sørger for, at selskabsøkonomien i investeringen balancerer over en periode på 30 år.

Hvorfor betales etableringsbidrag pr. kvadratmeter?

Etableringsbidrag dækker omkostninger til investering i blandt andet hovedledninger og produktionsanlæg. Hovedledningerne i vejene bliver dimensioneret efter hvor mange kvadratmeter der skal opvarmes. Jo større husene er, jo større forventes forbruget at være, jo større skal fjernvarmerørene være. 

Kan jeg få tilskud?

Greve Fjernvarme søger automatisk om tilskud fra fjernvarmepuljen. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr. De 20.000 kr. er allerede indregnet i vores tilslutningsbidrag. Du kan læse mere om vores priser her.

Kan jeg stadig få tilskud til en varmepumpe?

Du kan stadig frit vælge en individuel varmepumpe, men i et fjernvarmeområde kan du ikke få tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning. Tilskud til varmepumpe bliver kun muligt, hvis dit område skifter status, så det ikke er et fjernvarmeområde.

 

Hvorfor har fjernvarmeselskaber forskellige priser?

Alle fjernvarme selskaber i Danmark er underlagt et hvile-i-sig-selv princip, de må derfor hverken have under- eller overskud i deres regnskab.

Udbygning af fjernvarme er aldrig gratis, omkostningerne til entreprenører, rådgivere og materialer er typisk de samme på tværs af selskaberne. Det er op til de enkelte selskaber at fastsætte en prisstruktur, som fordeler omkostningerne mellem forbrugerne. Prisstrukturerne kan også være forskellige efter hvor meget der betales i tilslutning eller over den løbende varmeregning.

Greve Fjernvarme følger vejledningen fra Dansk Fjernvarme og Energitilsynet, som siger, at værkets faste udgifter skal dækkes af faste tariffer. Dermed bidrager alle forbrugere solidarisk som en fælles investering i værket. Den faste effektbidrag skal udformes på en måde, så den enkelte forbruger kommer til at betale sin rimelige andel af fjernvarmeselskabets faste omkostninger ud fra dennes træk på fjernvarmesystemets kapacitet. Den mest udbredte beregningsmetode i dag er ud fra bygningens etage-/boligareal baseret på BBR-oplysninger.

Kan jeg få en tilslutning uden at aftage fjernvarme?

Ja, det er muligt at indgå aftale om fjernvarmelevering, selvom der ikke aftages fjernvarme eller foretages endelig tilslutning til et fjernvarmeanlæg.

En aftale om fjernvarmelevering forudsætter dog, at der betales tilslutningsbidrag (kampagnepris på 34.995 kr. inkl. moms) samt de løbende faste bidrag ifølge gældende tarifblad (effekt afgift, målerbidrag og etableringsbidrag) fra tilslutningstidspunktet, som er tidspunktet for færdigmeldingen af stikledningen.

Det kan derfor sjældent betale sig at opretholde 2 aftaler om varmeforsyning samtidig.

Alt det praktiske

 

Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Stikledningen graves ned, den kan ikke skydes ind. 

Inden gravearbejdet går i gang, vil vi sammen med dig lave en skitse over, hvordan stikledningen skal føres over din grund, og hvor den skal ind i huset. Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen til bryggerset.

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads.

Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen af fjernvarmeunit i huset kan blive sat i gang.

Kan jeg bruge mine nuværende radiatorer til fjernvarme?

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand) og gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Har du et et-strenget varmesystem?

Mange boliger i Greve har et et-strenget system på den interne varmeforsyning – dette er umiddelbart ikke et problem med fjernvarme. Vores fremløbstemperaturer ligger centralt på ca. 70 grader om sommeren og ca. 80 grader om vinteren. Alle forbrugere garanteres en temperatur på minimum 60 grader.

Jeg har hørt, at bygningsreglementet kræver, at jeg sætter solceller på taget for at kunne tilslutte fjernvarme. Er det rigtigt?

Nej, eksisterende ejendomme kan som udgangspunkt direkte tilsluttes til fjernvarme.
Det er rigtigt, at der har været en debat om fjernvarme og energikravene i bygningsreglementet. Sagen handler om de energikrav, der stilles til nybyggeri og vil ikke påvirke eksisterende ejendomme. I bygningsreglementet er der forskellige energikrav til nye huse og andre bygninger, alt efter om de forsynes med varmepumper eller fjernvarme. En af pointerne der fremføres i debatten er, at det er en urimelig forskelsbehandling, da det kan afholde nybyggerier for at tilslutte sig fjernvarme, da det vil kræve f.eks. installation af solceller på taget for at opfylde kravene til energirammeberegningerne. Dette er særligt uhensigtsmæssigt, når nybyggeriet sker i områder med tæt lav bebyggelse, hvor netop fjernvarme er den samfundsøkonomisk bedste løsning.

Jeg har et gaskomfur tilsluttet naturgas. Kan jeg beholde det tilsluttet, selvom jeg får fjernvarme?

Ja, du skal blot sikre, at komfuret kører på en separat tilslutning. Vi skal samtidig sikre, at fjernvarmestikket kan fremføres til din husstand og interne varmeforsyning uden at komme i strid med naturgasstikket. Vi vil altid opfordre dig til at kontakte din lokale VVS’er eller evt. gasselskabet og høre deres vurdering af forholdene i dit konkrete tilfælde.

Jeg overvejer at etablere solenergi til varme i min bolig. Er det foreneligt med fjernvarme?

Du kan altid anvende supplerende varmekilder – selvom du ønsker tilslutning til fjernvarme.
Varmeregningen for fjernvarme består overordnet set af en fast og variabel del. Hvis du benytter supplerende varmekilder, vil du alt andet lige aftage mindre fjernvarme. Det betyder, at den variable del af din varmeregning bliver mindre. Dog vil den faste del af din varmeregning (målerbidrag og bidrag pr. m2) være fast.

Din eventuelle egenproduktion af varme fra solenergi afhænger som udgangspunkt af, hvilke typer af anlæg du overvejer. Teknikken og de økonomiske konsekvenser af disse typer anlæg kan vi desværre ikke rådgive dig omkring.

Jeg er ved at anlægge en helt ny forhave. Kommer I så og graver den op, hvis jeg skal have fjernvarme?

Nej. I forbindelse med et tilbud om fjernvarme vil der komme en medarbejder ud til dig og planlægge de nye rør i samarbejde med dig.
Indføring af nye fjernvarmerør vil typisk placeres der hvor naturgasrørene ligger i dag, så tilslutningen til den interne varmeforsyning fortsætter fra samme sted i bryggers/teknikrum i boligen.
Der skal graves op ved vejen og inde ved huset, og der graves en smal rende mellem de to punkter. I særlige tilfælde kan fjernvarmerør ”skydes” ind, hvis forholdene på grunden tillader det, så renden ikke skal graves op.

Renoverer I mit bryggers, når I installerer min nye fjernvarmeunit?

Vi renoverer ikke bryggers eller lign. i forbindelse med din fjernvarmetilslutning. Indvendig reetablering (efter fjernvarmetilslutning) af klinker, fliser, trægulv eller anden belægning er for ejerens regning.

En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab og installeres oftest der, hvor dit gasfyr, er placeret i dag.

Har I f.eks. forskelle i maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel, eller ødelagt gulv under det eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lign., er det ikke noget vi udbedrer i forbindelse med fjernvarmeinstallationen.

Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet.

Er du tilmeldt vores abonnementsordning afmonterer og bortskaffer vi dit gamle gasfyr, hvis ønsket. Fjernelse af skorsten og evt. aflukning af huller fra aftræksrør fra tidligere installation skal boligejeren selv stå for.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Når man sælger sit hus, så følger varmen selvfølgelig med. 

Hvis køberen af huset ikke ønsker fjernvarme kan vedkommende opsige aftalen.

Tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal sælge dit hus.

Kan jeg få fjernvarme når jeg har gulvvarme i min bolig?

Ja. Hvis du har vandbåren gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

En fjernvarmeunit har en lang levetid og kan holde i 20-30 år, før den skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år.

Fjernvarmerør i vejen holder 60 - 100 år før de skal skiftes. 

Fakta om fjernvarme

 

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen i Greve er en del af Hovedstadens varmeforsyning. Varmen fordeles via et lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften.

Opvarmningen foregår med vand, der distribueres via et nøje anlagt og nedgravet lukket rørsystem. Rørsystemet er tilknyttet lokale og centrale varmeproducenter, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Er fjernvarme i Greve miljøvenlig?

Fjernvarmen belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen gas- eller oliekedel. Størstedelen af varmen er overskudvarme fra elproduktionen. 

Fjernvarmen i Greve er pt. 87% CO2-neutral (Kilde: Miljødeklaration 2021), og rangeret som grøn varme efter Energistyrelsens rangeringsmodel. 

Hvem ejer Greve Fjernvarme?

Greve Fjernvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Som forbruger kan du derfor få indflydelse på ledelsen af selskabet ved at stille op til repræsentantskabet.

Fjernvarmeselskaber må ikke optjene et overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere. Som forbruger ved Greve Fjernvarme betaler du derfor kun den reelle pris for den varme, du bruger.

Hvor kommer varmen fra?

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem, som er Europas største sammenhængende fjernvarmenet. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen.

Hvilke fordele er der ved fjernvarme frem for andre typer opvarmning?
  • Fjernvarmen er et kollektivt system, som er non-profit, og som betaler evt. overskud tilbage til ejerne, altså forbrugerne.
  • Fjernvarmen er meget driftssikker.
  • Prisen for fjernvarme har været både lav og stabil i de sidste mange år, mens både gas-, olie- og elpriserne har svinget meget.
  • Fjernvarmen er bedre for miljøet end olie- og gasfyr.

 

  • En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab
  • Fjernvarmeunits er lydløs, ren og selvkørende og har en lang levetid
  • En korrekt dimensioneret varmeveksler producerer det varme brugsvand i samme tempo som det forbruges, derfor har du ikke brug for en varmtvandsbeholder
Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas, olie og el-varme viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes bl.a. at fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving. 

Om prisstigningen pr. 1. maj 2024

Hvorfor stiger prisen?

På grund af stigende omkostninger til køb af fjernvarme fra vores leverandør VEKS, er vi desværre nødt til at justere varmeprisen. Vi forventer fortsat at være blandt Sjællands billigste fjernvarmeselskaber i 2024.

 

Se udviklingen i varmeprisen her.

Hvad er den nærmere baggrund for prisstigningen?

Vi køber varme fra VEKS, som får leveret fjernvarmen fra kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Vi er blevet varslet prisstigninger på grund af stigende omkostninger til at producere varme. Prisen på biomasse som brændsel steg voldsomt sidste år, og selv om prisen er faldet lidt er den fortsat høj historisk set. Desuden er prisen på affaldsvarme steget bl.a. som følge af stigende affaldsvarmeafgift. Endelig er prisen for el og dermed indtægterne fra salg af el faldet, hvilket ellers bidrager til at holde varmeprisen så lav som mulig. Samlet set betyder disse forhold, at varmen er blevet dyrere.

 

Læs mere om hvor fjernvarmen kommer fra her.

Hvor meget stiger prisen?

Prisjusteringen indebærer, at de variable priser stiger. Prisen pr. MWh (forbrugt energi) ændres fra 275 kr. til 287,50 kr. inkl. moms, mens prisen pr. m3 (cirkuleret vand) ændres fra 3,40 kr. til 4,60 kr. Alle øvrige priser er uændrede. Find priserne for 2024 her.

For et standardhus (18,1 MWh og 130 m2) udgør stigningen på den samlede varmeregning ca. 4 % og omkring 50 kr. pr. måned resten af året.

For en standardlejlighed (15 MWh og 75 m2) udgør stigningen tilsvarende ca. 4 % og omkring 42 kr. pr. måned resten af 2024.

Beregn din forventede pris for 2024 på baggrund af det seneste årsforbrug (MWh og m3). Du kan finde din seneste årsopgørelse under ”Min side” i E|Forsyning her (kræver login).

Hvorfor er det kun de variable priser der stiger?

Prisfastsættelsen skal være så kostægte som mulig. Det betyder, at de variable omkostninger så vidt muligt skal dækkes af indtægterne fra de variable priser (MWh og m3) og at de faste omkostninger skal dækkes af de faste priser (m2 og målerbidrag).

Det er den variable del af vores køb af varme, der stiger. Derfor justerer vi vores variable priser.

Hvor finder jeg priserne pr. 1. maj 2024?

Priserne fremgår af vores tarifblad. Priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet, der fører tilsyn med priserne på varmeområdet.

Du kan finde det opdaterede tarifblad for 2024 her

Jeg er ny eller kommende forbruger i Greve Fjernvarme – gælder prisstigningen også mig?

Prisjusteringen gælder alle forbrugere, da det er prisen for det opvarmede vand, der leveres ud til alle forbrugere, der er blevet dyrere. Når omkostningerne til køb af varme stiger er alle forbrugere som udgangspunkt med til at dække de øgede omkostninger.

Nye forbrugere der har konverteret til fjernvarme fra en anden varmekilde, betaler et etableringsbidrag. Prisen for etableringsbidrag er uændret.

Du kan finde beregninger af den samlede varmeregning (inkl. etableringsbidrag) i 2024 for nye fjernvarmeforbrugere her.

Er der blevet sendt information ud om prisstigningen?

Alle forbrugere har fået besked via enten E-Boks, e-mail eller brev.

Jeg bor til leje i en boligforening. Hvilken betydning har prisstigningen for min varmeregning?

Afregning af forbrugere i boligforeninger sker fra de lokale administrationer, idet der udarbejdes et lokalt varmeregnskab for den varme, der leveres til boligforeningen af Greve Fjernvarme. Spørgsmål til varmeregningen fra boligselskabet skal rettes til boligselskabets administration.

//