Nyheder fra Greve Fjernvarme - Januar/Februar 2024

2. februar 2024

Status på fjernvarme udbygning i Greve og Karlslunde

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner, mm., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne. I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævret på strækningen, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.

Her på siden kan du læse mere om anlægsarbejdet opdelt i de enkelte områder.

 

Greve

Blågårdsvej

Krydsning af Blågårdsvej er afsluttet og Blågårdsvej åbnes igen for trafik fredag den 26.01.2024.

Blågårdsparken

Hovedledning er påbegyndt, stikledningsarbejde er afsluttet. Der forventes at komme vand på rørene i februar.

Hasselhegnet

Vi er i gang med stikledninger på Hasselhegnet.

Blågårdvænget

Forventet opstart af fjernvarmearbejde i februar.

Damager Vænge

Alle tilmeldte boligejere har fået lavet en stikaftale. Det forventes at gravearbejde på Damager Vænge påbegyndes i februar, gravearbejde startes ved de ulige numre.  

 

Fase 1 etape 2

Fase 1 i Greve er delt op mellem forskellige entreprenørfirmaer, derfor blev vi nødt til at ændre i den oprindelige etape inddeling for området.  Vi sender informationer ud til alle berørte husstande i starten af februar. Vi er i gang med at forberede foreløbige tidsplaner og informationsmateriale til beboer i etape 2. Informationsmøder forventes at finde sted i løbet af foråret og sommeren 2024 for etape 2.


Hundigegårds kvarter

Anlægsarbejdet med hovedledning fra Tjørnely centralen til Rønagervej afsluttes i starten af februar. Derefter påbegyndes hovedledning på Rønagervej. Derefter starter gravearbejde med hovedledning og stik på Nordrøjel og Dørrøjel.

Vi aftaler stikaftaler med beboer på Årøjel, Moserøjel, Kærrøjel, Østrøjel og Engrøjel i løbet af foråret.

 

Fase 1 etape 2

Vi er i gang med at forberede foreløbige tidsplaner og informationsmateriale til beboer i etape 2, vi forventer at afholde informationsmøder i løbet af foråret. Alle boligejere bliver kontaktet direkte af Greve Fjernvarme.

 


Karlslunde

Digetoften, Egedalsvej, Højmarksvej

Hovedledning på Egedalsvej og Højmarksvej afsluttes i starten af februar. Reetablering af alle stikledninger forventes afsluttet i midten af februar. Reetablering af veje og fortove påbegyndes når vejret tillader det.

Vi asfalterer så hurtig som muligt. Asfalt lægges som gab (grov asfalt, som fræses af efter et år, og der etableres slidlag).

Karlslunde Parkvej og Kongens Enge

Hovedledning krydser Karlslunde Parkvej ved Egedalsvej, forventes at være lukket i hele februar. Det sidste stykke hovedledning langs Karlslunde Parkvej graves i cykelstien og forventes færdig i uge 8. Derefter påbegyndes gravearbejde på Kongens Enge.

Hinbjerg

Hovedledning på Hinbjerg er afsluttet fra nr. 29-53, opgravning er dækket til med jord og køreplader. I uge 5 startes hovedledning fra 53-63. Stikledningsarbejde forventes at starte i midten af februar ved nr. 29 – 53 beboer bliver orienteret herom af entreprenøren før opstart.

Det forventes at anlægsarbejdet for hele fase 1 etape 1 bliver afsluttet i marts.

Fase 1 Etape 2 i Karlslunde

Vi oplever stor opbakning i fase 1 etape 2 i Karlslunde; allerede i midten af januar blev kravet om mindst 60% tilslutning opfyldt. Dermed kan etape 2 påbegyndes i umiddelbar forlængelse af etape 1, det betyder også at vi snart kontakter de første boligejere på Mariannevej for at aftale en stikaftale.   

 

Status for fase 2

Vores projektforslag for fase 2 blev godkendt af kommunen, dog med forudsætning om, at der gives tilskud fra statens tilskudspulje "Fjernvarmepuljen". Vi afventer tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen, som kan søges igen i starten af februar. 

Den forventede udbygningsplan fra Greve Fjernvarme fastholdes indtil videre, men vi forventer at fase 2 tidligst kan startes op i efteråret 2024.

//