Ofte stillede spørgsmål om fjernvarme

Fremgår dit spørgsmål ikke af nedenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Udbygning af fjernvarmen
Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Vi udvider vores fjernvarmenet i flere faser over de næste mange år. Her på vores hjemmeside kan du læse mere om vores planer og søge efter din adresse i vores udbygningskort. Vi starter med fase 1 i starten af 2023.

Er der en frist for, hvornår jeg skal skrive mig op?

Nej, det er altid muligt at skrive sig op. Opskrivningerne bruges til at planlægge de fremtidige faser af udbygningen - så det er aldrig for sent at skrive sig op.

Jeg har skrevet mig op for flere måneder siden, men har endnu ikke hørt noget - har I glemt mig?

Nej, det har vi ikke. Hvis du har modtaget en kvittering for din opskrivning på e-mail, er du registeret i vores forbrugersystem. Når vi løbende offentliggør planer eller igangsætter nye projektforslag, vil vi orientere bredt til alle dem, der har skrevet sig op til fjernvarme. Næste orientering forventes udsendt i juni 2022.

Er det bindende at skrive sig op?

Når du skriver dig op tilkende giver du din interesse i at skifte til fjernvarme. Det er ikke juridisk bindende, men bare en besked til os, at du er interesseret. Når vi kommer til dit område, vil du blive kontaktet af Greve Fjernvarme med et tilbud om en varmeleveringsaftale.  

Hvornår kan jeg indgå en aftale om fjernvarme?

Inden gravearbejdet i dit område går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en leveringsaftale. Det forventes at de første husstande i fase 1 kan underskrive en varmeleveringsaftale i starten af året 2023.

Hvor stor en andel skal tilslutte sig, før projektet kan gennemføres?

Greve Fjernvarme sætter først gravemaskiner i jorden, når mindst 60% af boligejerne i et område har underskrevet en varmeleveringsaftale.

Hvad kan jeg selv gøre for at påvirke udviklingen?

Hvis fjernvarme har din interesse, vil en opfordring herfra være at tage emnet op til drøftelse i fx din lokale bolig-/ejerforeninger og få flere naboer med på efterspørgslen og dermed øge tilslutningsprocenten. På den måde er der større sandsynlighed for, at fjernvarmen bliver økonomisk attraktiv i dit lokalområde. Vi hører meget gerne tilbagemeldingerne fra jeres drøftelser og svarer gerne på spørgsmål, så vi bedre kan målrette evt. udbygning i jeres område.

Du kan melde dig som en af vores lokale klimahelte, hvis du ønsker at hjælpe os med at udbrede budskabet om fjernvarmeudbygningen.

Kan jeg få fjernvarme, hvis jeg bor i Greve Landsby, Kildebrønde, Karlslunde Landsby eller Tune?

Greve Fjernvarmes forsyningsnet ligger kun i områderne øst for motorvejen (Hundige, Greve Strand, Karlslunde Strand).

Spørgsmål om fjernvarmetilslutning vest for Køge Bugt motorvejen kan rettes til VEKS på veks@veks.dk eller Greve Kommune.

Hvordan udvælges rækkefølgen for områderne?

Områderne udvælges efter flere kriterier, såsom efterspørgsel, allerede planlagte anlægsprojekter i området, antal kommunale ejendomme, tekniske faktorer og økonomisk ansvarlighed.

Hvem betaler regningen for udbygningen?

Ifølge varmeforsyningsloven skal vi sikre, at nye forbrugere betaler de omkostninger, som de giver anledning til. Nye forbrugere vil betale fast bidrag ifølge tarifbladet som alle andre fjernvarmekunder til de løbende faste omkostninger. Udbygningen forventes finansieret af nye forbrugere via et tilslutningsbidrag + et forventet tillæg til det faste bidrag (kr./m2). På den måde skal investeringen i udbygningen af fjernvarmen balancere over en periode på 30 år.

Trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade er udskudt af Greve Kommune, betyder det, at der kommer fjernvarme?

Måske. Vi indgår i tæt dialog med Greve Kommune om eventuelle vejprojekter, som kan påvirkes af fjernvarmeudbygningen.
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har d. 21. marts 2022 valgt at udskyde en del af trafiksikkerhedsprojektet for at afvente eventuel etablering af fjernvarme langs Hundige Bygade.
Der er dog stadig følgende forbehold for udlægning af fjernvarme i Hundige Bygade:

  1. Greve Fjernvarmes bestyrelse skal godkende, at Hundige Bygade inkluderes i kommende projektforslag.
  2. Greve Kommune skal godkende det kommende projektforslag. Forventet behandling i sensommeren 2022.
  3. Greve Fjernvarme skal indhente endelige underskrifter på tilslutning fra borgere langs Hundige Bygade – hvis ikke tilstrækkeligt med borgere ønsker fjernvarme, kan det ikke betale sig for forbrugerne, at der bliver lagt fjernvarme ud.
Kan jeg få tilskud?

Greve Fjernvarme søger automatisk om tilskud fra fjernvarmepuljen. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr. De 20.000 kr. er allerede indregnet i vores tilslutningsbidrag. Du kan læse mere om vores priser her.

Hvorfor betales etableringsbidrag pr. kvadratmeter?

Etableringsbidrag dækker omkostninger til investering i blandt andet hovedledninger og produktionsanlæg. Hovedledningerne i vejene bliver dimensioneret efter hvor mange kvadratmeter der skal opvarmes. Jo større husene er, jo større forventes forbruget at være, jo større skal fjernvarmerørene være. 

Tilslutning
Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Inden gravearbejdet går i gang, vil vi sammen med dig lave en skitse over, hvordan stikledningen skal føres over din grund, og hvor den skal ind i huset. Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen.

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads.

Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen af fjernvarmeunit i huset kan blive sat i gang.

Kan stikledningen skydes ind i huset, så indkørslen ikke skal graves op?

Nej, risikoen for at ramme andre ledninger er for stor.

Er jeg tvunget til at få fjernvarme, hvis jeg bor i et fjernvarmeområde?

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen. Du kan altså godt fravælge fjernvarmen og vælge en anden tilgængelig opvarmningsform.

Vi lægger kun stikledninger til de ejendomme, der har tilmeldt sig fjernvarmen.

Kan jeg bruge mine nuværende radiatorer til fjernvarme?

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand) og gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Jeg har et-strenget varmeforsyning i mit hjem og har derfor brug for lidt højere fremløbstemperaturer. Kan jeg få fjernvarme?

Mange boliger i Greve har et et-strenget system på den interne varmeforsyning – dette er umiddelbart ikke et problem med fjernvarme. Vores fremløbstemperaturer ligger centralt på ca. 70 grader om sommeren og ca. 80 grader om vinteren. Alle forbrugere garanteres en temperatur på minimum 60 grader.

Jeg har hørt, at bygningsreglementet kræver, at jeg sætter solceller på taget for at kunne tilslutte fjernvarme. Er det rigtigt?

Nej, eksisterende ejendomme kan som udgangspunkt direkte tilsluttes til fjernvarme.
Det er rigtigt, at der har været en debat om fjernvarme og energikravene i bygningsreglementet. Sagen handler om de energikrav, der stilles til nybyggeri og vil ikke påvirke eksisterende ejendomme. I bygningsreglementet er der forskellige energikrav til nye huse og andre bygninger, alt efter om de forsynes med varmepumper eller fjernvarme. En af pointerne der fremføres i debatten er, at det er en urimelig forskelsbehandling, da det kan afholde nybyggerier for at tilslutte sig fjernvarme, da det vil kræve f.eks. installation af solceller på taget for at opfylde kravene til energirammeberegningerne. Dette er særligt uhensigtsmæssigt, når nybyggeriet sker i områder med tæt lav bebyggelse, hvor netop fjernvarme er den samfundsøkonomisk bedste løsning.

Jeg har et gaskomfur tilsluttet naturgas. Kan jeg beholde det tilsluttet, selvom jeg får fjernvarme?

Ja, du skal blot sikre, at komfuret kører på en separat tilslutning. Vi skal samtidig sikre, at fjernvarmestikket kan fremføres til din husstand og interne varmeforsyning uden at komme i strid med naturgasstikket. Vi vil altid opfordre dig til at kontakte din lokale VVS’er eller evt. gasselskabet og høre deres vurdering af forholdene i dit konkrete tilfælde.

Jeg overvejer at etablere solenergi til varme i min bolig. Er det foreneligt med fjernvarme?

Du kan altid anvende supplerende varmekilder – selvom du ønsker tilslutning til fjernvarme.
Varmeregningen for fjernvarme består overordnet set af en fast og variabel del. Hvis du benytter supplerende varmekilder, vil du alt andet lige aftage mindre fjernvarme. Det betyder, at den variable del af din varmeregning bliver mindre. Dog vil den faste del af din varmeregning (målerbidrag og bidrag pr. m2) være fast.

Din eventuelle egenproduktion af varme fra solenergi afhænger som udgangspunkt af, hvilke typer af anlæg du overvejer. Teknikken og de økonomiske konsekvenser af disse typer anlæg kan vi desværre ikke rådgive dig omkring.

Jeg er ved at anlægge en helt ny forhave. Kommer I så og graver den op, hvis jeg skal have fjernvarme?

Nej. I forbindelse med et tilbud om fjernvarme vil der komme en medarbejder ud til dig og planlægge de nye rør i samarbejde med dig.
Indføring af nye fjernvarmerør vil typisk placeres der hvor naturgasrørene ligger i dag, så tilslutningen til den interne varmeforsyning fortsætter fra samme sted i bryggers/teknikrum i boligen.
Der skal graves op ved vejen og inde ved huset, og der graves en smal rende mellem de to punkter. I særlige tilfælde kan fjernvarmerør ”skydes” ind, hvis forholdene på grunden tillader det, så renden ikke skal graves op.

Renoverer I mit bryggers, når I installerer min nye fjernvarmeunit?

Vi renoverer ikke bryggers eller lign. i forbindelse med din fjernvarmetilslutning. Indvendig reetablering (efter fjernvarmetilslutning) af klinker, fliser, trægulv eller anden belægning er for ejerens regning.

En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab og installeres oftest der, hvor dit gasfyr, er placeret i dag.

Har I f.eks. forskelle i maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel, eller ødelagt gulv under det eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lign., er det ikke noget vi udbedrer i forbindelse med fjernvarmeinstallationen.

Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Når man sælger sit hus, så følger varmen selvfølgelig med. 

Hvis køberen af huset ikke ønsker fjernvarme kan vedkommende opsige aftalen.

Tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal sælge dit hus.

Kan jeg få fjernvarme når jeg har gulvvarme i min bolig?

Ja. Hvis du har vandbåren gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Fakta om fjernvarme
Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen i Greve er en del af Hovedstadens varmeforsyning. Varmen fordeles via et lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften.

Opvarmningen foregår med vand, der distribueres via et nøje anlagt og nedgravet lukket rørsystem. Rørsystemet er tilknyttet lokale og centrale varmeproducenter, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Er fjernvarme klimavenlig?

Med fjernvarme får du klimavenlig varme fra grønne energikilder som halm, flis, træpiller og til dels affald.

Fjernvarmen i Greve er pt. 82% CO2-neutral, og vores varmeleverandør VEKS har en målsætning om 100% CO2-neutral fjernvarme fra 2025.

Hvem ejer Greve Fjernvarme?

Greve Fjernvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Som forbruger kan du derfor få indflydelse på ledelsen af selskabet ved at stille op til repræsentantskabet.

Fjernvarmeselskaber må ikke optjene et overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere. Som forbruger ved Greve Fjernvarme betaler du derfor kun den reelle pris for den varme, du bruger.

Hvor kommer varmen fra?

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem, som er Europas største sammenhængende fjernvarmenet. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen.

Hvilke fordele er der ved fjernvarme frem for andre typer opvarmning?
  • Fjernvarmen er et kollektivt system, som er non-profit, og som betaler evt. overskud tilbage til ejerne, altså forbrugerne.
  • Fjernvarmen er meget driftssikker.
  • Prisen for fjernvarme har været både lav og stabil i de sidste mange år, mens både gas-, olie- og elpriserne har svinget meget.
  • Fjernvarmen kommer primært fra grønne kilder og er bedre for klimaet end olie og gas.

 

  • En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab
  • Fjernvarmeunits er lydløs, ren og selvkørende og har en lang levetid
  • En korrekt dimensioneret varmeveksler producerer det varme brugsvand i samme tempo som det forbruges, derfor har du ikke brug for en varmtvandsbeholder
Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

En fjernvarmeunit har en lang levetid og kan holde i 20-30 år, før den skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år.

Hvorfor er fjernvarme billigere end andre opvarmningsformer?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas, olie og el-varme viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække. Det skyldes bl.a. at fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.