Hvor kommer varmen fra?

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen.

Greve Fjernvarme videredistribuerer herfra varmen til forbrugerne i Greve via det lokale distributionsnet.

 

Høj andel af grønne varmekilder

Varmen der leveres i Greve er baseret på flere forskellige varmekilder. Ca. 95% af varmen er overskudsvarme fra elproduktion eller affaldsforbrænding. En meget lille del af varmen (ca. 2-3%) produceres på olie eller gas. Denne del bruges som nødforsyning på vores spids- og reservelastanlæg, som kun startes op for at opretholde forsyningssikkerheden, hvis der er problemer med forsyningen fra de andre varmekilder. Disse anlæg kører kun i kort tid.

Den gennemsnitlige CO2-emission for en fjernvarmeforbruger i Greve er i 2021 faldet til 10 kg CO2 pr. GJ. I 2020 var udledningen 14 kg CO2 pr. GJ.
Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil en husstand reducere sin CO2-udledning med over 80% - det sparer miljøet for 3-4 tons CO2.

Grønnere og grønnere fjernvarme
Baggrunden for den fortsatte nedgang i hovedstadsområdets CO2-udledning er, at varmen fra kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg nu er 85% CO2-neutrale. De resterende 15% skyldes, at der stadig indgår fossile brændsler fra dels plastaffald, dels naturgas og olie anvendt på spidslastkedler.

Den primære årsag til den lavere CO2-udledning er, at biobændsler har vundet større indpas på de store kraftvarmeværker. Amagerværkets blok 3 er nu helt afløst af Amagerværkets BIO4 og HOFOR's dampnet er helt konverteret til fjernvarmevand. Det har medført, at kraftvarme for en stor dels vedkommende har afløst spidslast på gas.
Kan det blive bedre? Ja, vi og vores varmeleverandør VEKS har ambitioner om, at fjernvarmen i Greve er 100% CO2-neutral i 2025.

 

 

Den samlede miljødeklaration 2021 for fjernvarmen i Greve og resten af hovedstadsområdet kan findes her: Link.