Hvor kommer fjernvarmen fra?

Størstedelen af varmen kommer fra kraftvarmeværker, der producerer både el og varme. Varmen kan produceres på mange forskellige måder og med forskellige typer brændsler, såsom affald, gas, kul og biomasse. Derudover udnytter man også industriens overskudsvarme, solvarme og store varmepumper.

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem, som er et stort samlet fjernvarmenet mellem flere store kraftvarmeværker, affaldsforbrænding og varmeanlæg. 

Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen.

Greve Fjernvarme videredistribuerer herfra varmen til forbrugerne i Greve via det lokale distributionsnet.

 

Fjernvarmen i Greve har en høj andel af grønne varmekilder

Varmen der leveres i Greve er baseret på flere forskellige varmekilder. Ca. 95% af varmen er overskudsvarme fra elproduktion eller affaldsforbrænding. En meget lille del af varmen (ca. 2-3%) produceres på olie eller gas. Denne del bruges som nødforsyning på vores spids- og reservelastanlæg, som kun startes op for at opretholde forsyningssikkerheden, hvis der er problemer med forsyningen fra de andre varmekilder. Disse anlæg kører kun i kort tid.

Den gennemsnitlige CO2-emission for en fjernvarmeforbruger i Greve er i 2021 faldet til 10 kg CO2 pr. GJ. I 2020 var udledningen 14 kg CO2 pr. GJ.
Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil en husstand reducere sin CO2-udledning med over 80% - det sparer miljøet for 3-4 tons CO2.

Grønnere og grønnere fjernvarme
Baggrunden for den fortsatte nedgang i hovedstadsområdets CO2-udledning er, at varmen fra kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg nu er 85% CO2-neutrale. De resterende 15% skyldes, at der stadig indgår fossile brændsler fra dels plastaffald, dels naturgas og olie anvendt på spidslastkedler.

Den primære årsag til den lavere CO2-udledning er, at biobrændsler har vundet større indpas på de store kraftvarmeværker. Amagerværkets blok 3 er nu helt afløst af Amagerværkets BIO4 og HOFOR's dampnet er helt konverteret til fjernvarmevand. Det har medført, at kraftvarme for en stor dels vedkommende har afløst spidslast på gas.
Kan det blive bedre? Ja, vi og vores varmeleverandør VEKS har ambitioner om, at fjernvarmen i Greve er 100% CO2-neutral i 2025.

 

Læs mere om de forskellige brændsler
Træpiller

En stor del af fjernvarmen i hovedstadsområdet bliver produceret ved at afbrænde træpiller, f.eks. på Avedøreværket. Træpiller er små stykker træ, som er presset hård sammen til små piller. Træpiller består af rent træ, som kan være savsmuld og andre rester fra savværksindustrien eller skovbrug. Træpiller kan brændes både på store kraftvarmeværker og i små husholdningsfyr og brændeovne. 

Træflis

Træflis bliver fremstillet af rester fra skovbruget, det kan f.eks. være små træer, grene, kviste og syge stammer, der bliver til overs, når de hugstmodne træer fældes. Hvis ikke resttræet bliver brugt til energi, vil det altså bare gå til spilde. For træet bliver alligevel knust eller brændt i skoven. Træflis kan anvendes på både store kraftvarmeværker og mindre varmeværker og der er en stor produktion af træflis i Danmark.

Halm

I Danmark er der en meget stor produktion af halm og meget af det anvendes til forbrænding, f.eks. på Avedøreværket. Når afgrøder høstes, efterlader mejetærskeren halm på marken, hvor det ofte presses sammen til halmballer. Det halm der kommer til forbrænding er et affaldsprodukt fra danske landmænd. 

Halm er et bæredygtigt brændsel, for en stor del af næringsstofferne bliver bibeholdt i halmslaggen efter forbrænding, som kan føres tilbage til markerne. Lod man i stedet halmen ligge på markerne, ville hele 85 % af de indeholdte kulstoffer blive afgivet til atmosfæren som CO2. Derfor giver afbrænding af halm til varmeproduktion en god klimamæssig gevinst.

Husholdningsaffald

På kraftvarmeværket i Roskilde omdannes forbrændingsegnet affald til grøn energi. Det drejer sig mest om den organiske del af affald, som fx papir, træ, tekstil og madrester og affald der ikke kan genanvendes. Der er en stor klimagevinst i at afbrænde affald, fremfor at deponere det, da deponeret affald typisk udleder det miljøskadelige klimagas metan.

Fremtidige energikilder
  • Industriel overskudsvarme
  • Datacentre
  • Power2X
  • Geotermi
  • Solvarme
  • Elkedler
  • Store varmepumper
Andel af varmekilder til fjernvarmeproduktionen i 2021

 

Den samlede miljødeklaration 2021 for fjernvarmen i Greve og resten af hovedstadsområdet kan findes her: Link.