Bæredygtig biomasse - et klimavenligt alternativ

Greve Fjernvarme lever op til kravene om bæredygtig biomasse

Greve Fjernvarme køber fjernvarmen via transmissionsselskabet VEKS, hvorfra en stor andel af varmen produceres på Ørsteds biomassefyrede kraftvarmeværker (Avedøreværket) og fra VEKS' eget biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge.

Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig rolle i forhold til at reducere CO2-udledninger. Det kan være et restprodukt fra skovdrift, såsom træflis eller fra landbruget, såsom halm. 

Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes. Hvert år skal indkøb af biomasse dokumenteres efter internationale bæredygtighedskriterier.

Det er vigtigt for Greve Fjernvarme at sikre, at den anvendte biomasse lever op til bæredygtighedskriterierne. Vores leverandører bliver kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse og loven om bæredygtig biomasse, der trådte i kraft i 2021.

 

Læs mere om de forskellige brændsler
Træpiller

En stor del af fjernvarmen i hovedstadsområdet bliver produceret ved at afbrænde træpiller, f.eks. på Avedøreværket. Træpiller er små stykker træ, som er presset hård sammen til små piller. Træpiller består af rent træ, som kan være savsmuld og andre rester fra savværksindustrien eller skovbrug. Træpiller kan brændes både på store kraftvarmeværker og i små husholdningsfyr og brændeovne. 

Træflis

Træflis bliver fremstillet af rester fra skovbruget, det kan f.eks. være små træer, grene, kviste og syge stammer, der bliver til overs, når de hugstmodne træer fældes. Hvis ikke resttræet bliver brugt til energi, vil det altså bare gå til spilde. For træet bliver alligevel knust eller brændt i skoven. Træflis kan anvendes på både store kraftvarmeværker og mindre varmeværker og der er en stor produktion af træflis i Danmark.

Halm

I Danmark er der en meget stor produktion af halm og meget af det anvendes til forbrænding, f.eks. på Avedøreværket. Når afgrøder høstes, efterlader mejetærskeren halm på marken, hvor det ofte presses sammen til halmballer. Det halm der kommer til forbrænding er et affaldsprodukt fra danske landmænd. 

Halm er et bæredygtigt brændsel, for en stor del af næringsstofferne bliver bibeholdt i halmslaggen efter forbrænding, som kan føres tilbage til markerne. Lod man i stedet halmen ligge på markerne, ville hele 85 % af de indeholdte kulstoffer blive afgivet til atmosfæren som CO2. Derfor giver afbrænding af halm til varmeproduktion en god klimamæssig gevinst.

 

Varmeproducenternes resultater for 2020

I 2020 udgjorde biomassen fra skov leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift:

Derudover er der opnået følgende CO2-reduktioner:

  • Ørsted: 92%
  • VEKS: 95%

Andel dansk biomasse i 2020:

  • Ørsted: 14%
  • VEKS: 68%

 

Det er muligt at læse mere om de nationale krav til bæredygtig biomasse på Energistyrelsens hjemmeside.

Det er også muligt at læse mere om Ørsteds arbejde med at sikre, at biomasse er bæredygtig.

 

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen.